Op 25 mei 2018 zal de nieuwe Privacywetgeving in werking treden. Het gaat dan om Privacy Richtlijn (95/46/EG) en de Richtlijn privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG), de nationale wetten ter uitvoering van deze richtlijnen en/of, in voorkomend geval, de verordening (EU) 2016/679 (de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”). Een en ander samengevat als de AVG. Deze wetgeving zal de wet Bescherming persoonsgegevens vervangen. De AVG verwacht een meer pro- actieve rol van iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt.

Privacyverklaring

Paul Bovens Architectural Design, gevestigd te Gasthuis 67 6268NN Bemelen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens als weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: info@paulbovens.nl
Gasthuis 67 6268NN Bemelen

P.H.A. Bovens is Functionaris Gegevensbescherming en bereikbaar op: Mobiel: 0031 648967139
E-mail: paul@paulbovens.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden:

Paul Bovens Architectural Design is adviseur als bedoeld in de algemene voorwaarden DNR 2011, te downloaden op www.paulbovens.nl, of direct beschikbaar te stellen op aanvraag.
In het kader van deze adviesfunctie is het van belang dat wij de volgende gegevens van u bewaren:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht (t.b.v. aanvragen omgevingsvergunning als ‘gemachtigde’)

 • BSN nummer (t.b.v. aanvragen omgevingsvergunning als ‘gemachtigde’)

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer (zichtbaar op bankoverzichten)

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen die niet relevant zijn voor het correct en volledig uitvoeren van de adviestaken.
Indien de opdrachtgever jonger is dan 16 jaar dient er schriftelijke toestemming van ouders of voogd overlegd te worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
 • Communicatie met u (opdrachtgever) inzake de (te verstrekken) opdracht in brede zin.

 • Communicatie met derde adviseurs, zoals Constructeur en Raadgevend Ingenieur.

 • Communicatie met overheden (Gemeente, Rijksoverheid)

 • Communicatie met aannemers en onderaannemers.

  Gegevensuitwisseling vind enkel plaats om de adviestaken op correcte en volledige wijze te kunnen verrichten.

Geautomatiseerde besluitvorming: 

Paul Bovens Architectural Design neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier dan over besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen zonder tussenkomst van een medewerker van Paul Bovens Architectural Design.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Uw gegevens blijven in ons (goed beveiligd) archief aanwezig, van rechtswege minimaal 7 jaren.